Kur

Një nga pjesët më të rëndësishme të aktiviteteve të Rrjetit është për të bashkëvepruar në mënyre të duhur me strukturat sanitare dhe italiane administrative për prokurimin e burimeve të nevojshme për të mbuluar nevojën e aktivitetit shëndetsor nderkombetare.

Kjo bëhet nga koha në kohë për rastet që janë sjellë në Rrjet, por secila Shoqatë anëtare merrë ne përgjegjësi aktivitete të ndryshme për të promovuar projektin mbështetës.

Këto përfshijnë trajnimin e mjekëve në degët të cilat aktualisht nuk menaxhohen siç duhet për shkak të mungesës së objekteve shkollore ose mungeses te burimeve ekonomike.

Projekti i pare i Rrjetit ishte për të krijuar një zyrë që në menyrë të gatshme të zëvendësojë aktivitetin humanitar CIMIC Health të ushtrise Italiane në momentin kur ka mbyllur aktivitetin brenda strukturave ushtarake në Villaggio Italia në Pëjë në muajin Prill të vitit 2011.

Iniciativat për projekte të tjera kanë filluar dhe ne do ti postojme në faqen tonë të internetit.